بررسی اثر صبحانه بر یادگیری درس تاریخ دانش‌آموزان پایه‌ی اول مدرسه راهنمایی هفده شهریور فردوس مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۸

موضوع: بررسی اثر صبحانه بر یادگیری درس تاریخ دانش‌آموزان پایه‌ی اول مدرسه راهنمایی هفده شهریور فردوس

محقق: مرضیه قدیری

چکیده

این بررسی اثر خوردن صبحانه بر یادگیری درس تاریخ دانش‌آموزان پایه‌ی اول مدرسه راهنمایی 17 شهریور فردوس در سال تحصیلی 90- 89 انجام گردیده است.

از جامعه آماری 23 نفر از دانش‌آموزان پایه اول بوده اند به 11 نفر از دانش‌آموزان صبحانه داده نشده و به 12 دانش‌آموز صبحانه داده شد.

ابزار گرد آوری اطلاعات: پرسشنامه محقق ساخته ای با 12 سوال بسته در جهت تاثیر خوردن صبحانه، نوع، مقدار، زمان و نوبت خوردن آن بر فهم درس تاریخ در دو گروه و سپس آزمون بعد از اجرای مطالعه از درس تاریخ از دو گروه می‌باشد.

تکنیکهای آماری: جدول فراوانی، تعیین درصد و رسم نمودار ستونی و بررسی میانگین نمرات در دو کلاس گروه کنترل و آموزش می‌باشد و نتایج بدست آمده که با کمک نرم افزار spss تحلیل شده به شرح زیر می‌باشد:

1- طبق نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری در مورد فرضیه (1)

بین نمرات پیش آزمون دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد تائید فرضیه 1 بین نمرات پس آزمون دو گروه تفاوت معنی دار وجود داشت میانگین پیش آزمون گروه آزمایشی 5/14 و میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل 11 بود که خی دو(8/2) در سطح کمتر از 0/01 خطا معنی دار بود.

2- اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون دو گروه تفاوت معنی داری را نشان داد به عبارتی گروهی که صبحانه میل می‌کرده اند به طور معنی داری در درست تاریخ پیشرفت بیشتری از گروهی که صبحانه نمی خورده اند داشته اند.

 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان