بررسی تاثیر انجام آزمایش های بخش فیزیک علوم تجربی در یادگیری دانش‌آموزان پایه‌ی دوم مدرسه‌ی راهنمایی هفده شهریور شهرستان فردوس مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۹

موضوع: بررسی تاثیر انجام آزمایش های بخش فیزیک علوم تجربی در یادگیری دانش‌آموزان پایه‌ی دوم مدرسه‌ی راهنمایی هفده شهریور شهرستان فردوس

محقق: راضیه رضایی ذال

چکیده

به منظور بررسی رابطه اثر انجام آزمایش بر یادگیری بخش فیزیک درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی دو کلاس از دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی هفده شهریور شهرستان فردوس انتخاب و ابتدا در آبان ماه پیش آزمون از دو کلاس گرفته شد و سپس  به مدت 6 هفته بخش فیزیک در یک کلاس با انجام آزمایش (گروه آزمایش) و در کلاس دیگر بدون آزمایش(گروه گواه) تدریس شد و در نیمه آذر ماه پس آزمون در دو کلاس اجرا شد. و به همراه پس آزمون پرسشنامه ای به دانش‌آموزان داده شد که شامل 3 سوال هویتی و 6 سوال هدف بود و از دانش‌آموزان خواسته شد به سوالات پاسخ دهند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون t و خی دو استفاده شد و داده ها بوسیله نرم افزار spss تحلیل گردید.

در پیش آزمون t محاسبه شده برابر 73/0 با درجه آزادی 31 بود که در سطح 95% اطمینان تفاوت میان میانگین نمرات پیش آزمون دو گروه گواه و آزمایش معنادار نیست و این فرضیه تائید می‌شود.

در پس آزمون t محاسبه شده برابر 39/2 با درجه آزادی 31 بود و این نشان می‌دهد که در سطح 95% اطمینان تفاوت میان میانگین نمرات پس آزمون دو گروه معنادار است و این فرضیه تائید می‌شود. همچنین در فرضیه سوم که اختلاف نمرات پس آزمون و پیش آزمون دو گروه مورد بررسی قرار گرفت t محاسبه شده برابر 59/3 بود که در سطح 95% اطمینان بین اختلاف نمرات پس آزمون و پیش آزمون دو گروه تفاوت معناداری است و این فرضیه هم تائید می‌شود.

بنابراین فرضیه اصلی تحقیق که تاثیر انجام آزمایش بر یادگیری بخش فیزیک سال دوم راهنمایی است تائید می‌شود.

 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان