بررسی تاثیر پاداش بر عزت نفس و یادگیری بر دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۵

موضوع: بررسی تاثیر پاداش بر عزت نفس و یادگیری بر دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی

محقق: نجمه دوست آبادی

محقق

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه پاداش و عزن نفس و یادگیری در دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر سه قلعه می‌باشد.

برای سنجش این متغییرها از تست عزت نفس کویر اسمیت و آزمون یادگیری استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده شده در این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و روش T استودنت می‌باشد که رابطه عزت نفس و یادگیری با ضریب همبستگی آزمون شد و نتیجه این شد که میزان عزت نفس دو گروه از دانش‌آموزان قبل از ارائه پاداش یکسان است و فرض صفر تایید می‌شود همچنین قبل و بعد از ارائه‌ی پاداش یکسان است و فرض صفر تایید می‌شود هم چنین قبل و بعد از ارائه‌ی پاداش میزان یادگیری در دو گروه از دانش‌آموزان شاهد و آزمون اختلاف معنی دار یافت نشد و بین نمرات عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنی دار وجود ندارد و در نتیجه بالا رفتن عزت نفس در دو گروه گواه و آزمایش متاثر از عوامل دیگری غیر از ارائه‌ی پاداش می‌باشد که تاثیر آن نسبت به ارائه‌ی پاداش شدیدتر بوده است همچنین یادگیری دانش‌آموزان در گرو عوامل دیگری غیر از عزت نفس و تشویق می‌باشد.

 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان