بررسی مقایسه روش تدریس ایفای نقش با روش تدریس سخنرانی در یادگیری درس اجتماعی سال دوم راهنمایی مدارس ابن سینا و انقلاب خوسف مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۵

موضوع: بررسی مقایسه روش تدریس ایفای نقش با روش تدریس سخنرانی در یادگیری درس اجتماعی سال دوم راهنمایی مدارس ابن سینا و انقلاب خوسف

محقق: حمید محمدی

چکیده

در این پژوهش مقایسه‌ی روش تدریس ایفای نقش با روش تدریس سخنرانی در یادگیری درس اجتماعی پایه‌ی دوم راهنمایی مدارس ابن سینا و انقلاب خوسف در سال تحصیلی                    90- 89 مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از انجام این تحقیق این است که مشخص شود استفاده از روش تدریس ایفای نقش چه تاثیری بر یادگیری درس اجتماعی دارد. و چون جامعه‌ی آماری ما محدود بود تمام دانش‌آموزان پایه‌ی دوم راهنمایی دو مدرسه را به عنوان جامعه‌ی نمونه انتخاب نمودیم و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده نمودیم. این تحقیق نوعی تحقیق شبه آزمایش و کاربردی است که می‌تواند نتیجه آن مورد استفاده برنامه ریزان آموزشی درسی. مدیر گروه های علوم اجتماعی و... قرار گیرد.

و از آزمون T و خی و استفاده شد و تمام اطلاعات به وسیله‌ی نرم افزار SPSS تحلیل شد که نتایج آن به شرح زیر است:

بر اساس نتایج حاصل شده فرضیه اول ما تایید شد.(بین نمرات پیش آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. (45% از (72/1) کوچکتر است.

اما فرضیه‌ی دوم رد شد (بین نمرات پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. زیرا (8%) از (72/1) کوچکتر است. فرضیه‌ی سوم بر اساس آزمون خی دو سنجیده شد که برابر با 076/7 است و –P مقدار معنی داری برابر 024/0 و کوچکتر از سطح معنی داری 05/0 = A است. پس فرض H. رد می‌شود و فرض تحقیق تایید می‌شود. بنابراین میزان فهمیدن دانش‌آموزان با روش تدریس ایفای نقش بیشتر ا روش تدریس سخنرانی است. فرضیه‌ی چهارم نیز با آزمون T سنجیده شد که برابر بود با 638/0- و مشخص شد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه نیز تفاوت معنی داری وجود ندارد و فرضیه رد شد.

فرضیه پنجم یعنی بین علاقه‌ی دانش‌آموزان در قبل از تدریس با روش ایفای نقش و بعد از آن مقدار معنی داری برابر000/0 و کوچکتر از سطح معنی داری 05/0= A است. پس در این سطح فرض H. رد می‌شود و فرض تحقیق تایید می‌شود. تنها محدودیت مهم ما کمبود زمان بود برای اجرای این روش.


 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان