بررسی میزان تاثیر گذاری روش تدریس مبتنی بر IT بر یادگیری درس جغرافیای پایه‌ی سوم راهنمایی دانش‌آموزان پسر شهر طبس مسینا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۶

موضوع: بررسی میزان تاثیر گذاری روش تدریس مبتنی بر IT بر یادگیری درس جغرافیای پایه‌ی سوم راهنمایی دانش‌آموزان پسر شهر طبس مسینا

محقق: فرامرز یعقوبی

چکیده

این پژوهش درصدد است تاثیر روش تدریس مبتنی بر IT از ابر یادگیری درس جغرافیا بسنجد برای انجام آن از روش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است و هدف از اجرای این تحقیق آشنایی با میزان تاثیر گذاری رشد تدریس مبتنی بر IT بر یادگیری درس جغرافیاست. که فرضیه‌ی اصلی این پژوهش این است که استفاده از روش تدریس مبتنی بر IT موجب یادگیری بیشتر دانش‌آموزان می‌شود و برای انجام این تحقیق جامعه‌ی آماری من مدرسه‌ی وحدت اسلامی طبس مسینا است. و نمونه ب من کلیه‌ی دانش‌آموزن پایه‌ی سوم راهنمایی این مدرسه که شامل 34 نفر گروه گواه (کلاس ب) و 33 نفر گروه آزمایش (کلاس الف) هستند و برای جمع آوری اطلاعات از دو آزمون پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. و از شاخص های میانگین و میانه و نما و واریانس آزمون T استفاده شده است و در نتیجه‌ی داده ها مشخص شد که رد پیش آزمون گروه ب بیشترین نمرات یعنی 82/58 در صد نمرات بین 10-6 است و در گروه الف نیز بیشترین نمرات یعنی 05/47 درصدد نمرات در بین 10-6 است ولی در پس آزمون گروه ب بیشترین نمرات یعنی 05/47 درصد نمرات بین 15-11 است و در گروه الف بیشترین نمرات پس آزمون یعنی 75/75 درصد نمرات بین 20-16 است و اختلاف نمرات در پیش آزمون و پس آزمون گروه ب نشان می‌دهد که بیشترین داده ها یعنی 35/82 درصد نمرات بین 5/0 قرار دارد و در گروه الف بیشترین داده ها یعنی 66/66 درصد نمرات در دسته‌ی 10-6 قرار گرفته است و میانگین نمرات در پیش آزمون گروه الف برابر 72/8 و در گروه ب برابر 95/8 است ولی میانگین نمرات در پس

آزمون گروه الف برابر 24/17 و گروه ب برابر 79/11 است.

با توجه به این خلاصه‌ی نتایج مشخص می‌شود که کلاس الف با توجه به استفاده از روش تدریس مبتنی بر IT در این گروه پیشرفت چشمگیری نسبت به گروه ب داشته است و رد این نتایج کاملاً تاثیر IT بر یادگیری دانش‌آموزان مشهود است اما در جریان تحقیق کمبود امکانات در مدرسه از مهمترین محدودیت های در کنترل تحقیق بود که من اکثراً مجبور به استفاده لب تاب در کلاسهایم شدم و از پیشنهادات من این است که مسئولین مدارس را بطور کامل به فناوری اطلاعات تجهیز کنند.


 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان