بررسی رابطه و مقایسه روش مطالعه درک مطلب و تاثیر آن بر یادگیری درس پیام های آسمان پایه دوم راهنمایی مدرسه فرزانگان شهر بردسکن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۸

موضوع: بررسی رابطه و مقایسه روش مطالعه درک مطلب و تاثیر آن بر یادگیری درس پیام های آسمان پایه دوم راهنمایی مدرسه فرزانگان شهر بردسکن

محقق: زهرا رضائی مقدم

چکیده

این تحقیق در پی آن است که به بررسی رابطه و مقایسه روش مطالعه درک مطلب و تاثیر آن بر یادگیری درس پیام های آسمان پایه‌ی دوم راهنمایی مدرسه فرزانگان شهر بردسکن در سال تحصیلی 91-90 بپردازد. در این راستا دو فرضیه عمره بر روی دانش‌آموزان یک کلاس 20 نفره مدرسه فرزانگان مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1- بین یادگیری حفظی با یادگیری  درک مطلب تفاوت معنی داری وجود دارد. 2- بین علاقه به درس پیام های آسمان کسانی که با درک مطلب مطالعه می‌کنند و کسانی که حفظ می‌کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.

روش اجرای تحقیق بدین صورت بود که ابتدا کلاس 20 نفره به دو گروه همتا تقسیم شد. (دو گروه 10 نفره شامل: گروه آزمایش (گروه الف) یادگیری از طریق درک مطلب) و گروه گواه (گروه ب یادگیری از طریق حفظ مطالب). سپس برای گروه آزمایش در طی چند جلسه‌ی آموزشی روش‌های درک مطلب توضیح داده شد. سپس تدریس برابر به مدت 6 هفته برای هر دو گروه انجام شد و بعد پس آزمون روی دو گروه اجرا و نمرات به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری و سپس برای تجزیه و تحلیل از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون T (برای فرضیه اول) و آزمون خی دو (برای فرضیه 2) استفاده شد.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دو گروه الف و ب انتخاب شده در پیش آزمون معدل 4.2 را کسب کردند. (این نشان می‌دهد که دو گروه از لحاظ علمی یکسان انتخاب شده اند) و اما بعد از اجرای طرح گروه لف در پس آزمون معدل 17.32 را کسب کردند و گروه ب که از طریق حفظ کردن مطلب به دانش‌آموزان تا حدودی سبب یادگیری بهتر آن ها در درس                     پیام های آسمانی شده است اما این افزایش یادگیری تا حدی که این فرضیه به اثبات برسد نبوده است، یعنی بین یادگیری حفظی با یادگیری درک مطلب تفاوت معنی داری وجود ندارد.

همچنین نتایج نشان داد که بین علاقه به درس پیام های آسمانی (بعد از اجرای طرح پس آزمون) بین دو گروه الف و ب تفاوت معناداری وجود دارد یعنی یادگیری از طریق درک مطلب سبب افزایش علاقه دانش‌آموزان و ب تفاوت معناداری وجود دارد یعنی یادگیری از طریق درک مطلب سبب افزایش علاقه دانش‌آموزان به درس پیام های آسمانی شده است.

 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان